littera-info

Landscape Structure Changes Caused by Land Consolidation

Abstract: Nowadays, what is discussed more and more is the quality of land consolidation and the related need of a standard process being established, but also quality indicators. One possibility to ”measure” land consolidation efficiency is to make the connection between the original landscape frame, before land consolidation, and the final image of realized common equipment changes. Land consolidations which directly affect the landscape structure have the optimal degree of being global and reduce the very complicated phenomena in the environment and cultural landscape and also they have the most suitable of evaluating measures 1:5000, from which it is still possible to keep wider territorial links and also to solve property-law problems of cadastre.

Změny struktury krajiny vlivem pozemkových úprav

Abstakt: V současnosti je stále více diskutována kvalita pozemkové úpravy a s tím související potřeba nastavení standardních postupů, ale i indikátorů kvality řízených změn agroenvironmentální politiky. Jedna z možností, jak „změřit” efektivitu pozemkové úpravy, je dát do souvislosti původní stav krajinné struktury před pozemkovou úpravou a výslednou podobu změn realizovaných společných zařízení. Pozemkové úpravy ovlivňující přímo strukturu krajiny mají ten optimální stupeň redukce globálních a velmi složitých jevů v životním prostředí a kulturní krajině a zároveň nejvhodnější vyhodnocovací měřítko 1 : 5 000, při kterém je ještě možné udržet širší územní vazby, zároveň řešit majetkoprávní otázky katastru nemovitosti.

Authors: Jan Váchal, Václav Mazín, Marie Trantinová, Radka Váchalová, Jana Moravcová, Monika Koupilová
Keywords: landscape structure, landscape matrix heterogeneity, matrix fragmentation, enclaves and corridors, persistent growths, land consolidation, common equipment, struktura krajiny, heterogenita krajinné matrice, fragmentace matrice, enklávy a koridory, trvalé porosty, pozemkové úpravy, společná zařízení
Volume: 3
Issue: 1-2
Full article